Foto: Avinor

Totalt reiste 10,4 millioner passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i første kvartal 2023, en økning på 41 prosent sammenliknet med første kvartal 2022. Det er likevel 15 prosent lavere enn i første kvartal 2019.

– Konsekvenser av endrede reisevaner, usikkerhet som følge av krigen i Ukraina, høy prisvekst og økt rentenivå bidrar til at trafikken fortsatt ikke er tilbake på nivåene før koronapandemien, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Markant økning fra 2022

Selv om flytrafikken ikke er tilbake på 2019-nivå, er økningen fra første kvartal 2022 markant. Dette kan i stor grad forklares av at første kvartal 2022 var preget av Omikron.

I første kvartal 2023 økte antall flybevegelser med 15 prosent sammenliknet tilsvarende periode i fjor. Innenlands flybevegelser økte med 11 prosent, mens utenlandske flybevegelser økte med 37 prosent.

– Trafikkutviklingen og reisemønsteret indikerer at det er innen ferie- og fritidsreisende innhentingen har vært sterkest. Forretningsreisende ligger fortsatt bak nivåene før pandemien, noe som har sammenheng med at folk i større grad tar i bruk digitale hjelpemidler for å avvikle møter enn de gjorde før pandemien, forklarer Foss.

Årets første kvartal har vært preget av mye nedbør i form av sludd og snø. Det har ført til en sterk økning i antall forsinkelsesårsaker relatert til vær. Mars måned var spesielt preget, og hadde en økning i antall værrealterte forsinkelser på 223 prosent sammenlignet med samme måned 2022. Det vil si mer enn en tredobling. Økningen i antall flybevegelser for samme måned var 10 prosent.

Positiv fremgang i større prosjekter

Årets tre første måneder har vært begivenhetsrike for Avinor. Blant annet har flyplasstårnene på Svolvær, Sogndal og Førde blitt overført til det fjernstyrte tårnsenteret i Bodø. Det første offisielle spadetak ble tatt på ny flyplass i Bodø av samferdselsministeren. Senere samme måned klippet han snoren for deler av den nye terminalen på Tromsø lufthavn.

– Det er gledelig å se fremgang i prosjekter som er så viktige for Avinor. Vi er godt i gang med utbyggingsprosessen i Bodø, der første spadetak nå satt i jorda. Samtidig har vi åpnet en ny terminal på Tromsø lufthavn, sånn at vi har riktig kapasitet til å ta imot den stadige økende tilstrømningen av reisende til regionen, sier Foss.

Nasjonal transportplan

I slutten av mars ble det levert innspill til Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet hvor Avinor kom med sine innspill til prioriteringer i Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2025-2036.

Avinormodellen innebærer at Avinor er et selvfinansiert selskap, som normalt ikke får bevilgninger over statsbudsjettet. De kommende årene skal Avinor drive stadig mer effektivt, sikkert og stabilt. Vi skal vedlikeholde og utvikle våre 43 lufthavner. Avinor skal være en aktiv pådriver og tilrettelegger for bærekraft i luftfarten som helhet, og selskapet investerer både i prosjekter som fremmer egen fossilfri drift og som bidrag til å tilrettelegge for å redusere utslipp fra andre aktører. Digitalisering av luftrommet, “Fremtidens flysikring”, er et stort teknologiprosjekt som både vil bidra til mer effektiv gjennomføring av flytrafikken og ta ned klimautslippene fra luftfarten. Avinor vil også bidra til trygg og effektiv kontroll med økende innslag av droner i luftrommet. Dette er viktige elementer i vårt innspill til departementene, sier Foss.

Krevende økonomisk situasjon

Oppfølging av konsernets økonomiske situasjon er fortsatt et prioritert område. Egenkapitalandelen, beregnet etter vedtektenes paragraf 5, var per 31. mars 2023 37,4 prosent. Konsernets kontantstrøm før endringer i gjeld var minus 496 mill.kr gjennom første kvartal 2023.

På en ekstraordinær generalforsamling 12. desember 2022 besluttet eier å videreføre den midlertidige tillatelsen til å avvike fra kravet i vedtektenes paragraf 5 om minimum 40 prosent egenkapitalandel frem til og med 31. desember 2023. Minimum egenkapitalandel er i perioden satt til 37 prosent. Avinor overholder alle krav til egenkapitalandel som foreligger på eksterne lån.

– Avinor er fortsatt i en svært krevende økonomisk situasjon og tilrettelegging av driften for å tilpasse trafikkvolumet blir nøye avveid mot driftskostnadene. Vår egen prosjektportefølje blir i tillegg kontinuerlig vurdert og prioritert. Vi har mange og store prosjekter, blant annet utbyggingen av to nye lufthavner i Mo i Rana og i Bodø samt implementering av nye systemer for underveisstyring, og de vil binde opp den finansielle kapasiteten for Avinor i flere år fremover. En ekstraordinær høy prisstigning for bygg og anleggsprosjekter gir økt risiko i konsernets prosjektportefølje, forklarer Foss.

Større hendelser første kvartal 2023

  • Som følge av krigsutbruddet i Ukraina, viderefører Avinor forsterkede tiltak for å sikre kritisk infrastruktur. Krigsutbruddet har også medført noe redusert overflyvningstrafikk i norsk luftrom.
  • I løpet av første kvartal 2023 ble driften av flyplasstårnene på Svolvær, Sogndal og Førde overført til Remote Tower Center i Bodø, og totalt fjernstyres nå 11 flyplasstårn fra tårnsenteret i Bodø.
  • I mars ble avtaler signert av Avinor, Bodø kommune og Forsvarsbygg vedrørende ny lufthavn i Bodø, og det første offisielle spadetaket for bygging av ny lufthavn ble tatt. Avinor og AF Gruppen har signert delkontrakt som sikrer fremdrift og arbeid på den nye lufthavnen i Mo i Rana for sommersesongen 2023.
  • 18. april 2023 ble den nye terminalen på Tromsø lufthavn åpnet ved snorklipping av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Terminalområdet på Tromsø lufthavn er utvidet med 10 000 kvadratmeter, tre oppgraderte flyoppstillingsplasser og et nytt bagasjeanlegg. I første omgang er det innenlandstrafikken som skal gå via den nye terminalen, mens utenlandstrafikk etter planen skal flyttes i løpet av 2024.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here