Tag: Samferdselsministeren

Nye FOT-ruter for 2024 tildelt 3 flyselskap

Samferdselsdepartementet innstiller DAT, Widerøe og Lufttransport som vinnere på de regionale FOT-rutene der det har vært to eller flere tilbydere.

Regjeringen vil redusere billettprisene og styrke rutetilbudet på FOT-rutene

- Dei regionale flyrutene er ein viktig del av samferdselstilbodet i distrikta. Derfor har Regjeringa vedteke å styrke rutetilbodet og redusere billettprisane...

Utvalg skal vurdere en tredje rullebane på Oslo lufthavn

Er det behov for en tredje rullebane på Oslo lufthavn? Det skal et uavhengig utvalg nedsatt av Samferdselsdepartementet nå vurdere.

Kongsvingerbanen og Hovedbanen Nord: Regjeringen har besluttet hvilke konsepter som skal planlegges videre

– Hovedbanen på strekningen Lillestrøm–Eidsvoll og Kongsvingerbanen er viktige for både person- og godstransport. Men kapasiteten på disse strekningene er til tider...

Ny Nasjonal transportplan: Jernbanedirektoratet skal foreslå konsepter for et bedre togtilbud på InterCity-strekningene

– På Østlandet er togtilbudet på de eksisterende InterCity-strekningene ryggraden i kollektivtransportsystemet mellom byområdene. Bedre togtilbud bidrar til å utvide bo- og...

Toetasjerstog og triple togsett skal vurderes i utredning om regiontog med større kapasitet

– Toget er viktig for at folk skal komme seg raskt og klimavennlig til jobb og skole. Den forventede etterspørselen etter togreiser...

Korona: Regjeringen foreslår drøyt 1,5 milliarder kroner i kompensasjon til persontransportselskaper i første kvartal...

– Koronapandemien har rammet kollektivtransporten hardt. Smitteverntiltak vil også prege starten på 2022. Hjemmekontor og redusert reiseaktivitet medfører lavere inntekter for selskapene....

Korona: Regjeringen varsler kompenserende tiltak for luftfart i 2022

– De nye og strengere nasjonale smitteverntiltakene som nå innføres, vil føre til reduserte billettinntekter for flyselskapene. Norge er et langstrakt land...

Statsbudsjettet viser fortsatt satsning på luftfarten

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,44 milliarder kroner til luftfart i 2022. – Vi opprettholder satsingen på luftfart fordi transport med...

Utlysning av konkurranse om flyruten Stord–Oslo

Samferdselsdepartementet lyser i dag ut en ny konkurranse for flyruten Stord–Oslo. – Med denne utlysningen sikrer vi flyrutetilbudet til...