De nye og strengere nasjonale smitteverntiltakene som nå innføres, vil føre til reduserte billettinntekter for flyselskapene. Norge er et langstrakt land der svært mange er avhengige av fly for å få hverdagen til å fungere. De negative konsekvensene for næringen kan bli mer langvarige, slik at det er behov for kompenserende tiltak over en lengre periode, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Som følge av de nye og strengere smitteverntiltakene arbeider regjeringen nå med følgende tiltak:  

  • Som en del av budsjettforliket på Stortinget om statsbudsjettet for 2022 er det vedtatt at flypassasjeravgiften gjeninnføres fra 1. januar. Regjeringen vil imidlertid foreslå for Stortinget at avgiften midlertidig skal oppheves fra 1. januar til 1. juli 2022. Forslaget vil få tilbakevirkning. Det vil si at flyselskapene ikke trenger å innbetale avgift lagt på reiser som er utført fram til Stortingets vedtak. Dette vil regjeringen komme tilbake til mot slutten av januar.
  • Samferdselsdepartementet vil utbetale merkompensasjon til FOT-ruteoperatørene etter samme modell som hittil i pandemien. Det betyr at staten dekker differansen mellom reduserte inntekter og reduserte kostnader. Tiltaket vil vare ut første kvartal 2022.
  • Dersom samfunnskritiske flyruter som i dag drives på kommersielle vilkår får et vesentlig svekket rutetilbud, eller midlertidig blir lagt ned som følge av regjeringens nye tiltak, vil Samferdselsdepartementet vurdere et midlertidig minstetilbudskjøp på disse rutene. Dette forutsetter at andre tiltak viser seg å ikke være tilstrekkelige for å ivareta flyrutetilbudet.

Regjeringen vil nå vurdere bevilgningsbehovet for ovennevnte tiltak. Deretter kommer regjeringen til å legge frem forslag om dette for Stortinget.

Transport er en samfunnskritisk funksjon

– Uten økonomisk støtte risikerer vi uønskede og merkbare kutt i rutetilbudene i luftfarten. Dette kan føre til at personer som utfører samfunnskritiske funksjoner og håndterer pandemien ikke kommer seg på jobb, eller at pasienter ikke kommer seg til og fra sykehusene. Det er derfor viktig at staten gjennomfører støttetiltak for å ivareta tilbudet i en periode med lav etterspørsel som følge av smittevernstiltak, sier samferdselsministeren.

Tidligere varslede tiltak

8. desember varslet regjeringen økonomisk kompensasjon til togselskaper, fylkeskommunal kollektivtrafikk og kommersielle buss- og båtruter ut mars 2022.

Som en del av budsjettforliket på Stortinget om statsbudsjettet for 2022 var det allerede lagt opp til å bevilge til sammen 500 millioner i 2021 og 2022 for å kompensere den fylkeskommunale kollektivtrafikken for reduserte inntekter.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here