Konkurransetilsynet har i dag varslet at de vurderer å gripe inn i Norwegians oppkjøp av Widerøe. Norwegian er overrasket over tilsynets begrunnelse og er uenig i den foreløpige konklusjonen.

– Vi er overrasket over Konkurransetilsynets varsling om en mulig stans av oppkjøpet. Dialogen med tilsynet har vært god og konstruktiv, og vi har levert inn omfattende dokumentasjon innen de fristene de har satt. Basert på realitetene i saken er jeg optimist med hensyn til det endelige utfallet av søknadsbehandlingen. Nå vil vi sette oss inn i Konkurransetilsynets foreløpige vurdering før vi svarer dem, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Jeg er svært skuffet over dagens varsel fra konkurransemyndighetene. Med Norwegian vil vi få en solid norsk industriell eier som ønsker å videreutvikle begge selskapene. Dette vil sikre helt nødvendig kollektivtransport i distriktene, i tillegg til å ivareta et attraktivt tilbud for gjennomgående flyreiser i hele Norge, sier Stein Nilsen, konsernsjef i Widerøe.

Både Norwegian og Widerøe mener at et sterkere, norsk luftfartsmiljø er en forutsetning for å sikre et godt tilbud til norske passasjerer. Vi står ovenfor en europeisk flyindustri i stor endring, og selv et samlet Norwegian og Widerøe blir en mindre aktør i internasjonal sammenheng.

– Målet vårt er å skape et enda bedre og helhetlig tilbud for alle norske passasjerer, ikke minst med tanke på gjennomgående reiser. Widerøe og Norwegian har i svært liten grad overlappende ruter og utfyller hverandre med ulike flyflåter og ulik operasjon. Begge selskapene vil fortsette å ha baser, hovedkontorer og ansatte i Norge på samme måte som i dag. Widerøe vil bestå som egen merkevare og selskapet vil opprettholde eksisterende avtaler med andre flyselskap, sier Karlsen.

Norwegian har tiden frem til 8. desember til å svare på dagens varsel. Siste frist for Konkurransetilsynets endelige konklusjon er 3. januar 2024. Tilsynet kan imidlertid på ethvert tidspunkt før dette avslutte sin saksbehandling dersom de ikke finner grunnlag for inngrep mot oppkjøpet. Både Norwegian og Widerøe vil fortsette å samarbeide med Konkurransetilsynet og dele all relevant informasjon med mål om å få transaksjonen godkjent så raskt som mulig.

Nedenfor følger pressemeldingen fra Konkurransetilsynet:

Konkurransetilsynet fryktar framleis at konkurransen i den norske marknaden for luftfart blir svekka om Norwegian får kjøpe Widerøe. Tilsynet varslar derfor eit mogleg forbod mot oppkjøpet. 

15. september varsla Konkurransetilsynet at dei konkurransemessige verknadene av Norwegian sitt kjøp av Widerøe måtte undersøkjast nærare. Konkurransetilsynet har sidan dette henta inn og analysert ytterlegare informasjon frå selskapa og andre aktørar i marknaden.

Konkurransetilsynet si vurdering er framleis at konkurransen i marknaden for luftfart kan bli betydeleg svekka som følgje av oppkjøpet. Dette kan mellom anna føre til høgare prisar og færre avgangar for flypassasjerar.

– Marknaden for luftfart er ein stor og viktig marknad for norske forbrukarar. Oppkjøpet fører mellom anna til at vi går frå tre til to aktørar på fleire flyruter innanriks. Vi ser at det er reell risiko for at konkurransen i marknaden kan bli svekka på ein måte som fører til høgare billettprisar og dårlegare rutetilbod for norske flypassasjerar, seier konkurransedirektør Tina Søreide.

Konkurransetilsynet meiner det er fare for svekka konkurranse på flyruter der Norwegian og Widerøe i dag konkurrerer mot kvarandre. Dette gjeld til dømes direkterutene mellom Bergen og Stavanger og mellom Bergen og Trondheim. I tillegg gjeld det fleire indirekte ruter mellom stadar i Noreg der selskapa konkurrerer om å tilby flygingar med flybyte i Oslo eller Bergen.

I dag har Konkurransetilsynet sendt eit såkalla grunngjeve varsel til selskapa om at tilsynet vurderer å forby oppkjøpet. Varselet inneheld ei detaljert beskriving av tilsynet sine konkurransemessige bekymringar og er basert på ei førebels vurdering av bevisa i saka.

– Det er tre forhold som kan svekke konkurransen. Med berre to aktørar i marknaden kan det bli lettare å koordinere prisar på innanriksnettet. Det kan og bli dårlegare konkurranse på ruter der desse to selskapa i dag konkurrerer mot kvarandre. I tillegg er det fare for dyrare bakketenester for konkurrerande selskap på flyplassane Evenes, Alta og Kirkenes, seier prosjektleiar Katrine Amdam.

Norwegian har foreslått avhjelpande tiltak knytt til bakketenester. Sidan forslaget ikkje omfattar alle konkurranseskadane som tilsynet førebels har lagt til grunn i saka er ikkje dette vurdert å vere tilstrekkeleg til å godkjenne oppkjøpet.

Partane har no frist til 8. desember med å svare på Konkurransetilsynet sin førebelse vurdering. Tilsynet sin endelege frist for å fatte vedtak i saka er 3. januar 2024.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here