Foto: Cato Lien

– Vi har nå justert FOT-rutene etter søknaden fra Widerøe om mindre avvik i rutetilbudet på Helgeland og i Finnmark og Nord-Troms. Dermed legger vi til rette for et rutetilbud som tar hensyn til mange av de lokale innspillene som har kommet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I etterkant av kontraktsinngåelsene på FOT-rutene med avtaleoppstart i 2024 har Widerøe hatt dialog med blant annet kommuner, fylkeskommuner og lufthavnoperatør før den endelige fastsettelsen av ruteprogrammet. Hensikten har vært å se på mulighetene for å imøtekomme lokale ønsker i utformingen av ruteprogrammet.

Halvering av makspriser, flere seter og to nye ruter

Fra 1. april 2024, og fra 1. august 2024, trer nye avtaler i kraft for de regionale flyrutene som er omfattet av offentlig kjøp, de såkalte FOT-rutene.

Fra samme datoer halveres maksimaltakstene på de aktuelle rutene, og setekapasiteten økes der etterspørselseffekten av lavere priser er forventet å være størst. I tillegg tas to nye ruter, Stord–Oslo og Kirkenes–Tromsø, inn i kjøpsordningen.

– I fastsettelsenav krav til nytt rutetilbud er det flere utfordringer. Dette gjør det vanskelig å finne løsninger som ivaretar alles ønsker og behov, og å forutse konsekvenser selv ved mindre endringer. Derfor kan det være nødvendig å på sikt justere tilbudet, men nå må det nye tilbudet tre i kraft og virke før vi ser alle konsekvensene av blant annet halvering av billettprisen, sier Nygård.

En bedre løsning for Helgeland og Finnmark og Nord-Troms

For Helgeland og Finnmark og Nord-Troms innebærer de alternative ruteoppleggene mindre avvik fra de fastsatte minstekravene til rutetilbudet. Av de lokale aktørene som har gitt en tilbakemelding på hvilket alternativ som er ønskelig, foretrekker flertallet det alternative ruteprogrammet.

– Flertallet av de som har gitt tilbakemelding ønsker seg det alternative ruteprogrammet, og Widerøe er klare på at dette gir et bedre rutetilbud til befolkningen. Derfor anser jeg dette som samlet sett gir den beste løsningen for både Helgeland og Finnmark og Nord-Troms, sier Nygård.

Tilpasninger på Helgeland

På Helgeland har innspillene i hovedsak vært knyttet til at det nye kravet om tidligere landing i Bodø ga veldig tidlige avreisetidspunkt fra de fire lufthavnene. Widerøe foreslo derfor i stedet et alternativt ruteprogram med en senere landing i Bodø, noe som ble foretrukket lokalt. Samferdselsdepartementet har derfor godkjent at Widerøe kan avvike fra kravet til tidligere landing i Bodø, og at forbindelsen mellom Helgeland og Tromsø i hovedsak løses med overgang i Trondheim, som i dag.

Tilpasninger i Finnmark og Nord-Troms

I Finnmark og Nord-Troms ble det ved utlysningen av konkurransen gjort en rekke endringer i ruteføringskravene. Hensikten med endringene er å utnytte tilgjengelig kapasitet på en bedre måte, og å bedre tilrettelegge for reiser mellom Finnmark og hovedstaden om morgenen. Dette er gjort etter høringssvar fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

I praksis innebærer dette blant annet at en rekke forbindelseskrav er erstattet med korrespondansekrav, og at den kommersielle flyruten Kirkenes–Tromsø inkluderes i FOT-ordningen. Endringene var i tråd med anbefalinger fra den transportfaglige utredningen i forkant av utlysningen. 

For å tilpasse rutetilbudet best mulig til lokale innspill, har Widerøe søkt om at en reduksjon i frekvenskravet fra Mehamn og Honningsvåg til Hammerfest kompenseres blant annet med en kommersiell direkteforbindelse til Tromsø via Honningsvåg, samt justering av rutetidskravene for første landing i Kirkenes fra Berlevåg, Båtsfjord og Vadsø. Samferdselsdepartementet har nå godkjent disse avvikene. I tillegg foretar Widerøe en rekke tilpasninger innenfor de eksisterende kravene til rutetilbudet.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here