Foto: Norconsult -LPO - Arcus / Avinor

I dag vedtok Avinors konsernstyre at det kan utlyses kontrakter for forberedende arbeider av byggingen av ny lufthavn i Bodø. Utlysningen forutsetter ESA-godkjenning, og har en ramme på 65 millioner. Styret har vedtatt sin prinsipielle tilslutning til flyplass-prosjektet, og er klar til å fatte endelig utbyggingsvedtak når enkelte viktige forutsetninger for prosjektet er avklart.

– Dette er en gledelig dag for oss og ikke minst for Bodø by, for nå skal vi endelig komme i gang med utlysning av de første byggekontraktene. I dag har styret bedt oss utlyse den første kontrakten for forberedende arbeider og videreføre planleggingsarbeidet av ny lufthavn i Bodø. Selv om det er under gitte forutsetninger, er dette et stort steg i riktig retning. Nå gleder vi oss til å komme i gang, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Setter i gang forberedende anleggsarbeid i påvente av viktige avklaringer

– Avinor er tilfreds med at Stortinget nå ser ut til å slutte seg til Regjeringens forslag om å øke det statlige bidraget til ny flyplass i Bodø med 390 mill. kr., samt at staten vil dele risikoen med Avinor for eventuell kostnadsøkning i prosjektet. Men vi er avhengig av flere viktige avklaringer før vi kan lyse ut de store anleggskontraktene. I mellomtiden lyser vi altså ut det forberedende anleggsarbeidet, sier Abraham Foss.

Styret i Avinor har konkret pekt på at det er nødvendig å klargjøre følgende før det kan settes fullt trykk på utlysning av de store arbeidene:

  • Finansdepartementet har under arbeid en veileder for prisjustering i statlige byggeprosjekter. Prisutviklingen innen bygg og anlegg den senere tiden har vært høy. Avinor er avhengig av en omforent enighet om prisnivået på investeringen som skal gjøres, som tar hensyn til den reelle prisstigningen – slik at kostnadsfordelingen blir riktig mellom Avinor, Bodø kommune og staten. Det må også avtales prinsipper for årlig prisjustering av gjenstående arbeid.
  • Det trengs en bindende finansieringsavtale med Bodø kommune som sikrer at Bodøs rolle i prosjektet er innenfor relevante regelverk. Samferdselsdepartementet har igangsatt en ekstern vurdering som forventes å foreligge etter sommeren 2022.
  • Det trengs en bindende kjøpsavtale med Forsvarsbygg knyttet til aktuelle arealer som blant annet regulerer kjøpesum og Forsvarets ansvar for miljøopprydding.
  • Alle offentlige tillatelser og godkjenninger som kan være til hinder for en investeringsbeslutning, må være på plass.
  • Samlet prosjektkostnad for Avinor må være innenfor en finansielt forsvarlig ramme, gitt selskapets finansielle soliditet og fremtidsutsikter.

– Vi har godt håp om å få disse avklaringene til høsten, men er avhengig av gode bidrag fra flere aktører. Avinor er utålmodige etter å komme i gang med de store byggearbeidene. Men det er uforsvarlig å gå lenger i prosjektet i denne omgang, før disse viktige forholdene er avklart, sier Abraham Foss.

Foto: Norconsult -LPO – Arcus / Avinor

Ambisiøs beslutningsplan

For å holde fremdriften oppe i prosjektet har Avinor utarbeidet en ambisiøs fremdriftsplan med milepæler som må oppfylles av partene i prosjektet.

Fremdriftsplanen viser at Avinor er beredt til å gjøre sitt for å holde fremdriften, men det er alle partenes ansvar å stille opp og levere på sine deler for å konkludere en langsiktig fremdrift, understreker Foss.

– Målet er en fremdrift i forhandlingene som understøtter en plan om åpning av ny lufthavn i 2029 Det er Avinors ambisjon og vi skal gjøre alt vi kan for å lykkes, forklarer Foss.

Fakta: 

Fremdriftsplanen inneholder to viktige milepæler for utbyggingsprosjektets fremdrift:

Entreprise E1: Kunngjøring 1. september 2022.
Dette er forberedende arbeider og innebærer anlegning av deler av infrastrukturen som er nødvendig for gjennomføring av bygg- og anleggsarbeidene. Omfanget er beregnet til om lag 65 mill. kr. Det er nødvendig med forhåndsavklaring fra ESA (EFTA Surveillance Authority) for disse arbeidene da de vil kunne starte før den formelle ESA-godkjenningen foreligger.

Entreprise E2: Kunngjøring 1. november 2022.

Dette er en av de største entreprisene i prosjektet. Kunngjøring vil gjøres med forbehold om ESA-godkjenning, anleggskonsesjon og konsesjon for å anlegge og drive lufthavn fra Samferdselsdepartementet. Oppstarten av selve anleggsarbeidene på denne entreprisen vil tidligst kunne skje rundt årsskiftet 2023/2024.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here