Oslo Lufthavn. Foto: Avinor/ CatchLight Fotostudio AS

God opphenting mot nivå før pandemien, men fortsatt finansielle utfordringer.

Flytrafikken målt i antall passasjerer i første halvår utgjorde 19,9 mill. Dette tilsvarer 76 prosent av nivået før koronapandemien. For 2. kvartal 2022 isolert sett var antall passasjerer ca. 90 prosent av førpandeminivå.

Luftfarten har fortsatt store finansielle utfordringer etter pandemien, men trafikken er i ferd med å hente seg opp, noe som også gir positive driftsresultater i flere deler av Avinors virksomhet, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Det er likevel utfordringer på veien mot trafikknivåene før pandemien:

-Konsekvenser av endrede reisevaner, usikkerhet som følge av krigen i Ukraina, høy prisvekst, lang bestillingstid for norske pass, samt streik og kapasitetsproblemer innen luftfarten bidrar til at trafikken fortsatt ikke er tilbake på nivåene den var på før pandemien, sier Foss.

Inntekter og kostnader

Totale driftsinntekter utgjorde 4597 mill. kr per 2. kvartal 2022, ca. 82 prosent av nivået før pandemien.

Med unntak av taxfree (fortsatt lavere utlandstrafikk), utvikler kommersielle inntekter seg positivt som følge av at en økt andel av de reisende handler (kundeandel), samt økt verdi av handlekurv. For første gang siden før pandemien passerte de kommersielle inntektene trafikkinntektene i 2. kvartal 2022 og utgjorde 1491 mill. kr – 91 prosent av førpandeminivå.

Akkumulert for første halvår utgjorde kommersielle inntekter 78 % av førpandeminivå.

Underliggende driftskostnader per 2. kvartal 2022 utgjorde 3139 mill. kr, ca. 670 mill. kr lavere enn nivået før pandemien (per 2. kvartal 2019). I tillegg kommer økt avsetning i forbindelse med at Stortinget vedtok trygdeoppgjøret for 2022 i mai (220 mill. kr), samt økt avsetning til miljøoppryddingsforpliktelse (125 mill. kr).

Sett i forhold til tilsvarende periode i fjor har underliggende driftskostnader økt med 5,3 prosent (158 mill. kr) mens antall passasjerer er mer enn tre ganger så høyt og driftsinntektene har økt med 158 prosent.

Konsernets resultat etter skatt per 2. kvartal 2022 utgjorde minus 244 mill. kr sammenliknet med minus 85 mill. kr for tilsvarende periode i 2021. Avinor har ikke mottatt driftsstøtte i 2022. Per 2. kvartal 2021 utgjorde driftsstøtte 2500 mill. kr. Justert for statlig driftsstøtte og ekstraordinære poster har underliggende drift en resultatforbedring på 2643 mill. kr sett i forhold til tilsvarende periode i 2021.

Lufthavnvirksomheten har et positivt driftsresultat for første gang siden 2019. De store lufthavnene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger) viser positiv resultatutvikling i de fire siste kvartalene.

Konsernets kontantstrøm før endringer i gjeld var minus 33 mill. kr i 2. kvartal 2022. Akkumulert for første halvår hadde konsernet en kontantstrøm før endringer i gjeld på minus 880 mill. kr

Oppskalering av driften for å møte økt trafikkvolum

Flytrafikken målt i antall passasjerer over Avinors lufthavner var over tre ganger så høy i første halvår 2022 sammenliknet med første halvår 2021. Antall flybevegelser økte i samme periode med 62 prosent. Den positive trafikkutviklingen fra slutten av første kvartal har fortsatt også gjennom andre kvartal.

Sommersesongen medfører økt trafikk, og Avinor har oppskalert driften på lufthavnene for å tilpasse driften til det økte trafikkvolumet. Problemene med begrenset kapasitet i europeisk luftrom, mangel på bakkemannskap i flere land samt flere streiker innen luftfartsindustrien har påvirket også Avinor. Punktligheten har derfor vært lavere enn interne mål for første halvår 2022.

Effektene av flyteknikerstreiken 18. – 28. juni 2022 medførte et trafikkbortfall i andre kvartal på ca. 80.000 passasjerer. Pilotene i SAS streiket i perioden 4. – 17. juli 2022 med et antatt trafikkbortfall i nivå 411.000 passasjerer som får effekt for konsernet i tredje kvartal.

Med unntak av redusert overflyvningstrafikk i norsk luftrom, har krigsutbruddet i Ukraina ikke medført store operative konsekvenser. Avinor viderefører forsterkede tiltak for å overvåke situasjonen.

Fortsatt utfordrende finansiell situasjon samtidig som driften oppskaleres

Avinor er fortsatt i en utfordrende finansiell situasjon med et resultat etter skatt på minus 244 mill. kr i første halvår og en egenkapitalandel på 29,6 prosent. Egenkapital beregnet etter vedtektenes paragraf 5 utgjorde 39,8 prosent. Konsernets kontantstrøm før endringer i gjeld var minus 880 mill. kr i første halvår. Oppskalering av driften til å møte økt trafikkvolum blir nøye avveid mot økte driftskostnader. I tillegg blir prosjektporteføljen kontinuerlig vurdert og prioritert. En ekstraordinær høy prisstigning for bygg og anleggsprosjekter representerer en økt risiko i Avinors prosjektportefølje.

Progresjon for utbyggingsprosjekter i Mo i Rana og i Bodø

I juni ble finansieringsmodellen av ny flyplass i Mo i Rana godkjent av ESA (EFTA Surveillance Authority). Flyplassen skal finansieres av stat, kommune og lokalt næringsliv. I starten av juli måned ble de første kontraktene knyttet til forberedende anleggsarbeider inngått og bidraget fra det lokale næringslivet på 150 mill. kr overført til Avinor. Det forventes oppstart med arbeid på den nye flyplassen høsten 2022.

Etter positive signaler i revidert nasjonalbudsjett om økt statlig bidrag og deling av risiko for kostnadsoverskridelser, besluttet styret i Avinor å gå videre med prosjektet ny lufthavn i Bodø. Det er imidlertid fortsatt flere forhold som må avklares før endelig utbyggingsvedtak kan fattes. De viktigste forholdene som gjenstår er: bindende finansieringsavtale med Bodø kommune og bindende kjøpsavtale med Forsvarsbygg for aktuelle arealer. Det legges til grunn at samlet prosjektkostnad for Avinor må være innenfor en finansielt forsvarlig ramme gitt selskapets finansielle soliditet og framtidsutsikter.

Avinor Flysikring AS inngikk i mai avtale med Indra om leveranse av fremtidig system for lufttrafikkstyring. Planen er at det nye systemet skal i drift i løpet av 2. kvartal 2025.

Avinor er fra Samferdselsdepartementet/Forsvarsdepartementet bedt om å vurdere overtagelse av lufthavnoperatøransvaret for Andøya lufthavn etter Forsvarets planlagte avvikling av basen for maritime overvåkningsfly i 2023.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here