Flyr har valgt flytypen Boeing 737-800. Her med designen til det nye norske flyselskapet. Illustrasjon: Unfold

På fredag skrev vi om at det nye norske flyselskapet Flyr ville hente inn 600 millioner kroner i kapital og notere selskapet på Euronext Growth Oslo. Allerede i dag mandag har selskapet sendt ut ny pressemelding om at kapitalen er hentet inn.

Flyr kan med glede melde om en vellykket gjennomføring av emisjonen (som beskrevet nedenfor). Emisjonen gir et bruttoproveny til selskapet på NOK 600 millioner gjennom utstedelse av 120 000 000 nye aksjer til en pris på NOK 5 per aksje.

Emisjonen tiltrakk seg betydelig og sterk interesse fra norske, nordiske og internasjonale institusjonelle investorer av høy kvalitet, og ble flere ganger overtegnet. Fire nøkkelinvestorer fikk allokert aksjer for NOK 165 millioner: (i) Nordea Investment Management NOK 60 millioner; (ii) Tycoon Industrier AS NOK 50 millioner; (iii) Sissener AS NOK 30 millioner; og (iv) Apollo Asset Limited NOK 25 millioner.

Nettoprovenyet fra emisjonen vil bli benyttet til å gjennomføre Selskapets forretningsplan finansiere oppstart og oppskalering av operasjonell flyvirksomhet, samt generelle forretningsmessige formål

Selskapet vil etter kapitalutvidelsen ha 150 000 000 utestående aksjer.

Selskapet, enkelte større aksjonærer i selskapet og personer i selskapets ledelse og styre har inngått avtaler om lock-up med tilrettelegger som med enkelte unntak vil begrense deres mulighet til, uten skriftlig godkjennelse fra tilrettelegger, å utstede eller avhende aksjer i en periode på 12 måneder fra opptak av aksjen til handel ved Euronext Growth Oslo.

Tildelingen til investorer vil bli meddelt 15. februar, 2021. Oppgjør skjer gjennom tilrettelegger på delivery-versus-payment vilkår på eller rundt 1. mars, 2021, etter registrering av den nye aksjekapitalen i Foretaksregisteret og utstedelse av nye aksjer i VPS. Delivery-versus-payment oppgjør fasiliteres gjennom en pre-funding avtale mellom selskapet og tilrettelegger.

Flyr har søkt om, og vil, forutsatt godkjennelse fra Oslo Børs, notere aksjene i selskapet på Euronext Growth Oslo («Noteringen»). Første dag med handel i aksjen på Euronext Growth er forventet å skje på eller rundt 1. mars, 2021.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here